2019-05-28 17:45:18 ,မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ရိွ Electronic …

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ရိွ Electronic Company တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္

#Cashier မ (1)ဦး အျမန္အလိုရိွသည္

– ဘြဲ႕ရ သို႔ ေက်ာင္းကိစၥကင္းရမည္
-Computer Excel /Email – Internet ကြၽမ္းက်င္ရမည္
– Lcci level I, II ၿပီးရမည္
-cashierႏွင့္ experience (6)လ အနည္းဆံုးရိွရမည
အလုပ္ခ်ိန္ Mon to Sat (မနက္ 10နာရီ မွ ညေန 6နာရီ)

Sunday only off
Voucher ႐ိုက္ရန္ software သင္ေပးမည္
Salary 180,000 နင့္အထက္

ဆက္သြယ္ရန္
Job Ready 365 အခမဲ့ agency
09 787101417/ 09451350888 စေန တနဂၤေႏြ မွ လြဲ၍ မနက္၉မွ ညေန ၆ အတြင္း ဆက္ေပးပါ
jobreadyrecruitment@gmail.com မွ တဆင့္ cv တင္ႏိုင္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *