2019-05-28 13:09:04 ,#urgent post Web Developer(1…

#urgent post
Web Developer(10)ဦးအလိုရွိသည္။
လမ္​းမ​ေတာ္​ျမိဳ႕နယ္ရွိWeb services, web development မ်ားေရးသားေနေသာ (Japanese company)မွေအာက္ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာ developer ေခၚယူေနပါသည္။

-ကြန္ျပဴတာဘြဲ႕ (သို႔)ITႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘြဲ႕၊ဒီပလိုမာရရွိၿပီးသူ
-ဂ်ပန္စာ JLPT N5 passed သို႔ ေလ့လာေနသူ
-PHPသို႔မဟုတ္ အျခား programming language ျဖင့္ web development,maintenance အားလုပ္သက္၁ႏွစ္ သို႔ ၁ႏွစ္ႏွင့္အထက္လုပ္ကိုင္ဖူးသူ
-PHP framework (Laravel , Codeigniter,CakePHP)ထဲမွတစ္ခုခုအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
-MySQL အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္
-Git,PHPUnit,JavaScript,CSS အသံုးျပဳႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။
-႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီးteam ႏွင့္လုပ္ကိုင္လိုသူ
-web နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိတ္ပါဝင္စားသူ
-ေပးအပ္ေသာtask,project ကိုၿပီးဆံုးသည္အထိတာဝန္ယူလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိသူ
-လစာ ညွိႏွိုင္း

*ရံုးခ်ိန္ Mon to Fri 8:30am ~5:30pm
စေန၊တနဂၤေႏြ(အစိုးရရံုးပိတ္ရက္)ပိတ္သည္။
စိတ္ပါ၀င္စားေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ Email.sandi@aungswaltawtun.comသို႔ CV ေပးပို႔၍္ေလၽွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Ph: (09) 692889004 သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *