2019-05-28 09:56:00 ,ကုမၸဏီယာဥ္ေမာင္း……..က်ား(1)ဥ…

ကုမၸဏီယာဥ္ေမာင္း……..က်ား(1)ဦးအျမန္အလိုရွိသည္
———————————————

– အထက္တန္းအဆင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ(2)ႏွစ္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကၽြမ္းက်င္ရမည္။
– အေသာက္အစားကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
– လစာ(ညွိႏႈိင္း)
– အလုပ္ခ်ိန္( 8 း 30)မွ (5:30)
– တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။
– ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူဦးစားေပးမည္။

Viber.09-791945835
(CV Form ကိုေပးပို႔ေလ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။)

CV Form ၾကည့္ျပီး လုပ္ငန္းနွင့္ အဆင္ေျပသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း Interview ေခၚေပးပါမည္၊Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *