2019-05-28 06:22:05 ,HR Staff. Female (3)post Comp…

HR Staff. Female (3)post
Computer ကြၽမ္းက်င္သူ
Word, Excel ကြၽမ္းက်င္သူ
မႏၲေလး တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္
တစ္ပတ္တရက္ပိတ္
လစာတစ္သိန္းခြဲ ႏွင့္ တစ္သိန္း႐ွစ္ေသာင္းၾကား
HR ပိုင္း အေတြ႔အၾကံဳ ေျခာက္လ႐ွိသူ

CV တင္ရန္ 09750108884 (viber)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *