2019-05-27 18:46:04 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Shipping Company ႀကီးအတြက္ (1) Sale & Marketing Staff F(3)Posts …
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *