2019-05-27 17:49:34 ,မႏၱေလးျမိဳ႕အတြက္ ယခုေမလ ၂၀၁၉ (…

မႏၱေလးျမိဳ႕အတြက္ ယခုေမလ ၂၀၁၉ ( May 2019 – Part 3 ) အတြက္ Job Position – ( ၄၇) မ်ဳိး – သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီပါကတစ္ပတ္အတြင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ျပီးဆယ္ရက္အတြင္းအလုပ္ရပါမည္။

၁) Sales & Marketing Staff – Males / Females – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၂၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ ( ညွိႏိွဳင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိျပီးသူ (သို ့) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွုင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ ့အႀကဳံ(၁)ႏွစ္ ရွိရမည္။
– မႏၱေလးတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ သြားလာနို္င္ရမည္။

၂) Marketing Leader – Males – ( 5 ) Posts / လစာ – ညွိႏိွဳင္း / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ ့အႀကဳံ (၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။
– ရုပ္ရည္သန္ ့သန္ ့ျပန္ ့ျပန္ ့ရွိရမည္။
– စကားေျပာ ေျပျပစ္ရမည္။
– နယ္ခရီး သြားလာနို္င္သူ ျဖစ္ရမည္။

၃) Sales Staff – Females – ( 5 ) Posts / လစာ – ၈၀,၀၀၀က်ပ္ / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။

– ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းရမည္။
– ေနစရာ ၊ စားစရာ စီစဥ္ေပးသည္။
– တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴးမည္။

၄) Accountant – Females – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၃၅၀,၀၀၀က်ပ္ / ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level ( I ,II,III ) ေအာင္ျမင္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ ့အႀကဳံ (၃)ႏွစ္ရွိရမည္။
– Profit & Loss တြက္ခ်က္နိုင္ရမည္။

၅) Security – Males – ( 15 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။

– အသက္ (၅၀) ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။
– ေန ၊ စား စရိတ္မျငိမ္းပါ။
– မနက္ျဖန္ အင္တာဗ်ဴးရွိသည္။

၆) Marketing Staff – Males – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၁၈၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိထားသူ (သို ့) ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– စကားေျပာ ေျပျပစ္ရမည္။
– ရုပ္ရည္ သန္ ့သန္ ့ျပန္ ့ျပန္ ့ရွိရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ ့အႀကဳံ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။

၇) Sales & Marketing Supervisor – Males – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– စကားေျပာ ေျပျပစ္ရမည္။
– ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ရွိရမည္။
– နယ္ခရီး သြားလာနိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀)ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္ရမည္။

၈) Assistant Manager – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀) ႏွစ္အထက္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– English (or) Chinese ဘာသာစကားေၿပာႏိုင္သူဦးစားေပးမည္။
– ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည္႔လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။

၉) Marketing Executive – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ(သို႔မဟုတ္)အေၿခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ၿမင္ထား သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၃၅)နွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– နယ္ခရီးသြားလာႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။
– ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ Marketing အေတြ႕အႀကံဳရွိသူၿဖစ္ရမည္။
– Computer,Internet,Email က်ြမ္းက်င္ရမည္။

၁၀) Mechanical Engineer – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၃၅၀,၀၀၀က်ပ္/ ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– ဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၂) ႏွစ္မွ (၄၀) ႏွစ္အတြင္း ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– Auto CAD 2D , 3D အသံုးျပဳတတ္လွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါသည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။

၁၁) Senior Account – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏိႈင္း) /ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၃၅)နွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level I,II,III ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၅)နွစ္မွ (၁၀)နွစ္အတြင္းရိွသူ ျဖစ္ရမည္။

၁၂) Marketing Executive – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ / မဟာေအာင္ေၿမျမိဳ႕နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိိထားသူ (သို႔) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– Marketing ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Diploma (သို႔) Certificate ရရွိထားသူ ဦးစားေပးမည္။
– အသက္ (၂၂) ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္း ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– Auto CAD , Sketch , V-ray အသံုးျပဳတတ္လွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါသည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– Long Term, Short Term Sale မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။

၁၃) စတိုးဆိုင္ႀကီးႀကပ္ – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / မႏၱေလးျမိဳ ့ ။
– ဘြဲ ့ရ (သို ့) ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။

– စတိုးဆိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား၀ယ္ယူေပးရမည္။
– အ၀ယ္ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။
– စတိုးဆိုင္ အတြက္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လုပ္ကိုင္နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၁၄) Waitress – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၂၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / စစ္ကိုင္းျမိဳ ့ ။

– ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– အေနအထိုင္ သပ္ရပ္သူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ စကားေျပာေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ေန ၊ စား ျငိမ္း စီစဥ္ေပးသည္။

၁၅) Sales Promoter – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀က်ပ္ + % / ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့။

– ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ ရွိရမည္။
– Sales Promoter ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
– သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္ စကားေျပာေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။

၁၆) Sales & Marketing Supervisor – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀က်ပ္ + % / မဟာေအာင္ေျမျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– FMCG Level ျဖင့္ (၂)ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။
– FMCG ပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
– ထုတ္ကုန္အသစ္အား ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၁၇) Sales & Marketing Staff – Male / Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀က်ပ္ + % / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁) ႏွစ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– Electronic ပိုင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးစားေပးမည္။

၁၈) Nurse Aid – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀က်ပ္(ညွိႏႈိင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့/ မႏၱေလးျမိဳ ့။

– ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာ ေျပျပစ္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ေဆးရုံ ၊ ေဆးခန္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နို္င္ရမည္။
– သူနာျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ရွိရမည္။

၁၉) Office Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ / မဟာေအာင္ေၿမျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိိထားသူ(သို႔မဟုတ္)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၂၅)ႏွစ္အတြင္း ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သြက္သြက္လက္လက္ရွိသူၿဖစ္ရမည္။

၂၀) Sales Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ / မဟာေအာင္ေၿမျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၂၅)ႏွစ္အတြင္း ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သြက္သြက္လက္လက္ရွိသူၿဖစ္ရမည္။

၂၁) Customer Service – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ ရွိရမည္။
– ဟိုတယ္ပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
– အသက္ (၃၅) ႏွစ္ ေအာက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

၂၂) Security – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီး အေသာက္အစားကင္းရွင္းသူူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၅၀) ႏွစ္ ေအာက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– မနက္ျဖန္ အင္တာဗ်ဴးရွိသည္။

၂၃) Sales Admin – Male / Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ Excel ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၈) ႏွစ္ ေအာက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၂) နွစ္ရိွရမည္။

၂၄) HR Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– Internet & Email ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳ နိုင္ရမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၁) နွစ္ရိွရမည္။
– မနက္ျဖန္ အင္တာဗ်ဴးရွိသည္။

၂၅) Marketing Representative – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– Marketing ေစ်းကြက္ကို ရွာေဖြနိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၁) နွစ္ရိွရမည္။
– နယ္ခရီးထြက္နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

၂၆) HR & Admin Supervisor – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၃၅၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိျပီးသူူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၂၅)နွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္အတြင္းရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၃)နွစ္အထက္္ ရိွရမည္။
– ၀န္ထမ္းေရးရာ ႏွင့္ စီမံေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ေဆာင္နို္င္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရမည္။

၂၇) Branch Manager – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိျပီးသူူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၃၃)နွစ္မွ (၄၅ )ႏွစ္အတြင္းရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၅)နွစ္အထက္္ ရိွရမည္။
– ရုံးတစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရာင္း Target မ်ား ျပည့္မွီအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရမည္။
– (ခ) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရွိရမည္။

၂၈) Sales Staff – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိျပီးသူူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၂၅)နွစ္မွ (၃၀ )ႏွစ္အတြင္းရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂)နွစ္အထက္္ ရိွရမည္။
– ရုပ္ရည္ေျပျပစ္မွဳ ရွိရမည္။
– သြက္လက္၍ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
– အရပ္ အျမင့္ အနည္းဆုံး ( ၅ေပ ၂လက္မ)ရွိရမည္။

၂၉) Sales & Marketing Staff – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၃၀၀,၀၀၀က်ပ ္(ညွိႏွိဳင္း) / ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိျပီးသူူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၂၅)နွစ္မွ (၃၅ )ႏွစ္အတြင္းရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂)နွစ္အထက္္ ရိွရမည္။
– (ခ) ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ရွိရမည္။
– သြက္လက္၍ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
– နယ္ခရီး ထြက္နိုင္ရမည္။

၃၀) Marketing Executive – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀က်ပ္ + % / စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံ တတ္ေျမာက္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– မန္းေလးၿမိဳ႕တြင္းက်ြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေနစားၿငိမ္းေနႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။

၃၁) Marketing Staff – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ + % / စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ(သို႔မဟုတ္)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၁ ႏွစ္ရွိသူၿဖစ္ရမည္။
– မန္းေလးၿမိဳ႕တြင္းက်ြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေနစားၿငိမ္းေနႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။

၃၂) Waitress – Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၂၀,၀၀၀က်ပ္ / စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။
– အေၿခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ၿမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။

– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူဦးစားေပးမည္။
– အသက္ (၂၅) ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေနစားၿငိမ္းေနႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။

၃၃) ကားေရေဆး -Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္ / စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။
– အေၿခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ၿမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။

– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူဦးစားေပးမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေနစားၿငိမ္းေနႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။

၃၄) ကားအတြင္းပိုင္းသန္႔ရွင္းေရး -Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀က်ပ္ / စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။

– အေၿခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ၿမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူဦးစားေပးမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေနစားၿငိမ္းေနႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။

၃၅) HR Executive -Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀က်ပ္(ညွိႏိႈင္း) / စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– HR Certificate (or) Diploma ရရွိထားသူၿဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၃ ႏွစ္ရွိသူၿဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၅) ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ေနစားၿငိမ္းေနႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။

၃၆) Cashier –Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– LCCI Level I,II (သို႔) Accounting လက္မွတ္ရရွိထားသူ ဦးစားေပးမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၁) နွစ္ရိွရမည္။
– ရုပ္ရည္ေျပျပစ္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳတတ္သူ ျဖစ္ရမည္။

၃၇) Sales & Marketing Staff – Male / Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၂) နွစ္ရိွရမည္။

၃၈) Sales & Marketing Staff – Male / Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕။

– ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၀) ႏွစ္ အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၂) နွစ္ရိွရမည္။

၃၉) Customer Service – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏိႈု္င္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံ တတ္ေျမာက္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– Customer Service / Reception ပိုင္း အေတြ ့အႀကဳံ (၆) (သို ့) (၁)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– စကားေျပာေျပျပစ္သူ ျဖစ္ရမည္။
– မနက္ျဖန္ အင္တာဗ်ဴး ရွိသည္။

၄၀) Marketing Executive – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္(ညွိႏိႈင္း)/ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အသက္ (၄၀)ႏွစ္ေအာက္ရွိသူၿဖစ္ရမည္။

၄၁) Sales & Marketing Staff – Male/Female – ( 5 ) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀က်ပ္ + % / ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၄၀)ႏွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၁)နွစ္ရိွရမည္။

၄၂) Construction Manager – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀က်ပ္ / ညွိႏႈိင္း / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့။

– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားစီမံကြပ္ကဲႏိုင္ရမည္။
– စာရင္းဇယားႏွင့္ရံုးလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိရမည္။
– ဌာနဆိုင္ရာ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– ဆိုဒ္တြင္ ညအိပ္ႏိုင္ရမည္။

၄၃) Senior Engineer – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀က်ပ္/ ညွိႏႈိင္း / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့။

– A.G.T.I, B.Tech , BE (Civil)ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– Estimate(Excel) က်ြမ္းက်င္စြာတြက္ႏိုင္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၃) ႏွစ္္ ရွိသူၿဖစ္ရမည္။
– ဌာနဆိုင္ရာ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရမည္။
– ခရီးသြားလာႏိုင္ၿပီး ရံုးပိုင္း/ဆိုဒ္ပိုင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။

၄၄) Site Engineer – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – ၄၅၀,၀၀၀က်ပ္/ ညွိႏႈိင္း / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ ့။

– A.G.T.I, B.Tech , BE (Civil)ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးႀကပ္ႏိုင္ ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂) ႏွစ္္ ရွိသူၿဖစ္ရမည္။
– ဆိုဒ္ထဲတြင္ ညအိပ္ေနႏိုင္ရမည္။
– ေနၿပည္ေတာ္နယ္ေၿမမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
– အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ ၍ လစာညွိႏိႈင္းေပးမည္။

၄၅) Office Staff – Male / Female – ( 5 ) Posts /လစာ – ၃၅၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိနိွုင္း) / ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ ့နယ္ / မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– B.Pharm ဘြဲ ့ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၂)နွစ္ ရိွရမည္။
– ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရမည္။
– ေဆးရုံသုံး စက္ပစၥည္းမ်ားအား စိတ္၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။

၄၆) HR & Admin Manager – Male – ( 5 ) Posts /လစာ – ၄၀၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၅၀၀,၀၀၀က်ပ္ (ညွိနိွုင္း) / ျမိတ္ျမိဳ႕ ။

– ဘြဲ ့ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၃)နွစ္ ရိွရမည္။
– Internet & Email ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
– Concrete Batching Plant ပိုင္း လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။

၄၇) CCTV & IT Technician – Male – ( 5 ) Posts / လစာ – (ညွိနိွုင္း) / ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္/ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။

– ဘြဲ ့ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၄၀)နွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ (၁)နွစ္ ရိွရမည္။
– ခ်က္ခ်င္း အင္တာဗ်ဴး ၀င္နိုင္ရမညိ။

GAS မႏၲေလးရံုးလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ D4 ၊ သီရိရိပ္သာ ( ၂ ) ၊ ၆၅ လမ္း ၊ ၃၃ လမ္း x ၃၄ လမ္းၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ။

– ရံုးခ်ိန္ – မနက္ ( ၈:၃၀ ) မွ ညေန ( ၅:၃၀ )

– ရံုးဖြင္႔ရက္ – တနလာၤေန႔ မွ စေနေန႔အထိ ( တနဂၤေႏြေန႔ နွင္႔ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ) ပိတ္ပါသည္။

– ဖုန္းနံပါတ္ – 09750108882 , 09750108883 , 09750108884

– Viber – 09750108882 , 09750108883

– Email : mdygasrecruit.hr2@gmail.com ,mdygasrecruit.hr3@gmail.com

– CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ နွင္႔ ေမွ ်ာ္မွန္းလစာ မ်ားကို တစ္ပါ တည္းေဖၚျပေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

– Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

– Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။

-Viber ျဖင္႔ Reply မျပန္ပါ ။ မိမိ CV အေျခအေနသိရွိလုိပါက 09750108882 , 09750108883 သုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါတယ္ရွင္႔ ။

– လူကိုယ္တုိင္ ရံုးသို႔ လာေရာက္ CV ေပးပို႔ပါက အင္တာဗ်ဴး ခ်က္ခ်င္း ျမန္ပါလိမ္႔မယ္ရွင္႔ ။

– CV တင္သည္႔အခါတြင္ ေလ ်ာက္ထားလိုသည္႔ ရာထူးမ်ားကို ေဖၚျပေပးရန္လုိအပ္ပါတယ္ ။

– သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနွင္႔ကိုက္ညီပါက တစ္ပတ္အတြင္း အင္တာဗ်ဴး ၀င္ျပီး ဆယ္ရက္အတြင္းအလုပ္ရနုိင္ပါသည္ ။

– ၀န္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ပါ ။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *