2019-05-27 17:46:19 , ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Plaza…

🎖 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 🎖Myanmar Plazaႏွင့္ City Mallတို႔ရွိ Cosmetic Co.Ltd တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ (1) Shop Manager မ (၂)ဦး 🔹ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္ 🔹English Speaking ေျပာႏိုင္ရမည္!! 🔹Shop Manager ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္း 🔹အေတြ႕အၾကံဳ (၃)ႏွစ္ရွိရမည္!! 🔹လစာ- ညႇိႏွိုင္း ေလ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ Viber-09424902050သို႔ေပးပို႔ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ!!! ph -09450602327



Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *