2019-05-26 19:13:45 ,လသာျမိဳ႕နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ…

လသာျမိဳ႕နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္
ေရႊဆိုင္အ ေရာင္း၀န္ထမ္း F-5posts
.ဘြဲ႕ရၿပီးသူ(or) ေက်ာင္းဆက္မတက္သာသူ. ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းေသာသူျဖစ္ရမည္။
ေရႊဆိုင္လုပ္ငန္းအ ေတြ႔ၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
. အသက္၂၀-၃၀ၾကား
.အေရာင္းပိုင္းစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
.စည္းကမ္းလိုက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
ရိုးသားႀကိဳးစားအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
ရုပ္ရည္အသင့္တင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
လစာ(ညိႈႏိႈင္း)

(2)Security
အသက္၂၅-၄၀ၾကားျဖစ္ရမည္။
က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေသာသူ။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေသာသူဖစ္ရမည္။
ေဆးလိပ္။အရက္ေသစာ။ကြမ္းမစားေသာသူျဖစ္ရမည္။
ရိုးသားၿပီး။အမိန္႔နာခံတတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
အခ်ိန္ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
ph-09787080347,09696384121
vb-09696384121Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *