2019-05-26 18:48:20 ,အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby Job…

အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။

1.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္တုိက္ႀကီးအတြက္ (1) Jr; Accountant F(3)Posts …
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *