2019-05-26 18:15:07 ,1. တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ Travel &am…

1. တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ Travel & Tour Company ႀကီးအတြက္
(1) Office Staff M/F(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000
– ဘြဲရ၊အေတြ႔အၾကဳံ(၁)ႏွစ္၊အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ – Computer Words…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *