2019-05-24 18:57:50 ,***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby …

***အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္
(1) Site Manager M(2)Posts
– လစာ 350,000 – 450,000
– ဘြဲ႔ရ၊အသက္(၃၀ – ၃၅)ၾကား၊အေတြ႔အႀကံဳ(၂)ႏွစ္
(2) Secretary F(3)Posts
– လစာ 300,000 – 400,000
-…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *