2019-05-24 16:28:19 ,ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကု…

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။
Accountant -Female (5) Posts
-ဘြဲ႕ရ
-Lcci level 1,2,3 ေအာင္ျမင္ထားသူ
-အသက္ (၂၅) ႏွစ္အထက္
-Microsoft Excel အသံုးျပဳတတ္ရမည္
-လစာ ၫွိႏွိုင္း
-ေနစားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးမည္

ဆက္သြယ္ရန္-09750108883/08750108884

CV form တင္ရန္ (Viber)- 09750108883Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *