2019-05-23 22:48:43 ,အျမန္အလိုရိွသည္။ Acacia Marke…

အျမန္အလိုရိွသည္

Acacia Marketing Group မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္

Beer Sampling Girl 50 ေယာက္အျမန္အလိုရိွသည္္ (1 Month)
* အလုပ္ခ်ိန္ ( 12 am to 8:30 pm)
* အသက္ (18 yr to 25 yr)
* မွတ္ပံုတင္႐ွိရမည္.
*ပညာအရည္အခ်င္း အႏွိမ့္ဆံုး ၁၀ တန္းတတ္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္
*ယူနီေဖာင္း ေပးမည္
*Basic Salary-160000/.,ရက္မွန္ေၾကး 20000/

More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *