2019-05-22 19:08:57 ,*အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား? Ruby Jo…

*အလုပ္ရွာေဖြေနပါသလား?
Ruby Job Agency (R.J.A)မွသင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိေနပါသည္။
1.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္
(1) Office Staff/Reception M/F(5)Posts
– လစာ 140,000 – 170,000
– ဆယ္တန္း၊အသက္(၃၀)ေအာက္ – အေတြ႔အႀကံဳမလုိ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.5.2019)ေသာၾကာေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
2.ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္
(1) Site Engineer M(5)Posts
– လစာ 350,000 – 500,000
– BE(Civil) Auto CAD 2D,3D၊အသက္(၄၀)ေအာက္ – အေတြ႔အႀကံဳ(၃)ႏွစ္ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.5.2019)ေသာၾကာေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
3.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ ပုံႏွိပ္တုိက္ႀကီးအတြက္
(1) DTP Staff M/F(5)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊အသက္(၃၀)ေအာက္ – အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္၊Pagemaker/DTP – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.5.2019)ေသာၾကာေန႔ မနက္္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
4.တာေမြျမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးကုမၸဏီႀကီးအတြက္
(1) Sale Staff M(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊အသက္(၂၅)ေအာက္ – အေတြ႔အႀကံဳမလုိ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.5.2019)ေသာၾကာေန႔ မနက္္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
5.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Chemical Company ႀကီးအတြက္
(1) Sale Staff F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊အသက္(၂၅)ေအာက္ – အေတြ႔အႀကံဳ(၆)လ၊ Computer Basic သုံးႏူိင္သူ – အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။ – (24.5.2019)ေသာၾကာေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
6. ေတာင္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္ (1) Junior Accountant F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အႀကဳံ(မလုိ) – အသက္(၂၀-၃၀)ၾကား၊Computer သုံးႏူိင္သူ
(2) Storekeeper F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အႀကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၀-၂၈)ၾကား၊ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြတစ္ရက္ – 23.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
7. လသာျမိဳ႕နယ္ရွိ ကေလးကစားစရာပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ႀကီးအတြက္ (1) Manual Account F(3)Posts – လစာ – 140000-170000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အႀကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၀-၂၅)အတြင္း – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
8.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Digital Printing Service လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Marketing F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္ – အသက္(၂၀-၃၅)အတြင္း – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္္ – 23.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
9.ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company ႀကီးအတြက္ (1) Sale & Marketing Staff F(5)Posts – လစာ – 140000-170000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊အေတြ႔အႀကဳံ(မလုိ) – အသက္(၂၀-၂၅)အတြင္း၊နယ္သြားႏူိင္ရမည္။ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၇း၀၀)နာရီမွ ညေန(၅း၀၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြတစ္ရက္ – 24.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
10.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရTrading Company ႀကီးအတြက္ (1) Sale & Marketing Supervisor M/F(5)Posts – လစာ – 300000 – 400000 – ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အႀကဳံ(၂)ႏွစ္၊Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳႏူိင္သူ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြတစ္ရက္ – 24.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
11.ေတာင္/ဥ ျမိဳ႕နယ္ရွိ Media & Advertising Company ႀကီးအတြက္ (1) Photoshop M/F(3)Posts – လစာ – 200000 – 250000 – ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္၊ – အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြတစ္ရက္ – 24.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။

– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ေဖာ္ျပပါရက္စြဲမ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအမွန္တကယ္၀င္ရပါမည္။
ရုံးလိပ္စာ – အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘားလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *