2019-05-22 14:22:20 ,ဝန္ထမ္း (Drafter)အျမန္အလို႐ွိသ…

ဝန္ထမ္း (Drafter)အျမန္အလို႐ွိသည္။
က်ြန္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီသည္Japanese Enterprise မွာ100%ရင္းႏွီးနွံျမွဳပ္ထားေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္အေဆာက္အဦးdrawingအေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားအလုပ္ေခၚယူျခင္း

-အသံုးျပဳမည့္ CADအမ်ိဳးအစား-JWW CAD+ Auto CAD
– Pile plan(杭伏図),foundation plan(基礎伏図), floor plan(見上図),tile…Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *