2019-05-22 09:25:35 ,ဗဟန္းရွိ IT Company တစ္ခုတြင္ …

ဗဟန္းရွိ IT Company တစ္ခုတြင္ PHP web developer က်ြမ္းက်င္သူ က်ား/မ (၂)ဦး အလိုရွိပါသည္။ ပိတ္ရက္ (sunday + Gazatte holiday)/ အလုပ္ခ်ိန္ (9:00am-5:00pm)/ လစာ- 300000MMK~500000MMK (ညွိႏွိုင္း)**လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမယ္
email-learningjapanese1218@gmail.comကိုေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *