2019-05-22 09:19:44 ,ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕( စမ္​း​ေခ်ာင္​း…

ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕( စမ္​း​ေခ်ာင္​းၿမိဳ႕နယ္​) Online distribution Service Companyတြင္​တာဝန္​ထမ္​း​ေဆာင္​ရန္​

လံုျခံဳေရး – က်ား (1)ဦး

*လံုျခံဳေရး – က်ား (1)ဦး
-လံုျခံဳေရး အေတြ႕အျကံဳရွိသူ
-လစာ(interview)ညိွ႕ႏိႈင္း အေသးစိတ္
ေလ်ွာက္ထားလိုပါက viber မွ တဆင့္ CV ေပးပို့ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါတယ္

မပုိးဒါလီ – 09 978 938 758 (viber)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *