2019-04-30 21:45:00 ,တစ္ပါတ္အတြင္းအျမန္ေခၚမည္။ သင္…

တစ္ပါတ္အတြင္းအျမန္ေခၚမည္။
သင္ႀကားေရးကိုစိတ္ပါဝင္စား၍အသက္(6)ႏွစ္မွ(14)ႏွစ္ထိကေလးမ်ားအားEnglish four skillsသင္ႀကားႏိုင္ေသာဆရာ/မတစ္ဦးအလိုရွိသည္။
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား
*တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။B.E,B.Techမ်ားဦးစားေပးမည္။
*English four skills က်ြမ္းက်င္ရမည္။
*ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေသာသူျဖစ္ၿပီး အတန္းတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ရွိရမည္။
*ကေလးငယ္မ်ားကို စိတ္ရွည္စြာသင္ၾကားေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္္။*English စကားေျပာကၽြမ္းက်င္ၿပီးလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ(1)ႏွစ္ရွိရမည္။အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*ေက်ာင္းမွဆရာ/မမ်ားအတြက္Training classမ်ားစီစဥ္ထားရွိေပးသည္။
*ေက်ာင္း၏activitiesမ်ားတြင္တက္ႀကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
*နယ္မွလာသူဦးစားေပးမည္။
*အလုပ္ခ်ိန္-Sat & Sun(part time)
*လစာ-ညႈိႏႈိင္း
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္CV form၊ ပညာအရည္အခ်င္း မိတၱဴ ၊ ပတ္စပို႔ ဓါတ္ပံု (၃) ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ မိတၱဴ ၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ မိတၱဴ ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ တို႔ႏွင့္အတူလာေရာက္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
CSM
အမွတ္(၅) ဘုရင့္ေနာင္လမ္း
ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္၊သဃၤန္းကၽြန္း
Ph : 09420600967. 09420600968

feeling Adminတင္ခြင့္ျပဳပါ.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *