2019-04-30 16:33:31 ,အျမန္အလိုရွိသည္။ Sales Promot…

အျမန္အလိုရွိသည္။

Sales Promoter (Mobile Shop) M/F (3) Post
Salesperson (IT Showroom) M/F (7) Posts

========================================
Salesperson M/F (7) Posts
(IT Showroom)
– IT ႏွင္႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
– ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– အေရာင္းဝန္ထမ္းအေတြ႔အႀကံဳ ၃ ႏွစ္ရွိရမည္။
– IT ပစၥည္းအေရာင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– Customer Service/Selling Skill ေကာင္းမြန္ရမည္။
– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္ၿပီး သြက္လက္တက္ၾကြစြာလုပ္ကုိင္လိုစိတ္ရွိရမည္။
– လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႀကိဳးစားစြာလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
(အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၁၀ နာရီ မွ ည ၈ နာရီ)
****လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လုပ္ကုိင္ရန္****
(Salary – 190000 to 250000)

Sales Promoter (Mobile Shop) M/F (3) Post
– ဘြဲ႔ရၿပီးသူ (သို႔) အေဝးသင္တက္ေနသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
– အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
– ဖုန္းအေရာင္းအေတြ႔အႀကံဳ ၂ ႏွစ္ရွိရမည္။
– စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ အနီးတဝုိက္ေနထုိင္သူျဖစ္ရမည္။
– လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႀကိဳးစားစြာလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– အလုပ္ခ်ိန္ ( နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ည ၉နာရီ)
*****စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လုပ္ကိုင္ရန္*******
(အေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္)

=======================================
ေလွ်ာက္ထားလိုပါက အမွတ္ ၄၁၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ရံုးခ်ိန္ (9:00 to 5:30) အတြင္း ***လူကိုယ္တုိင္***လာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
AST Co.,Ltd. (လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္)
hr.astcompany@gmail.com (Can Apply)
(Agency မဟုတ္ပါ)
(ေျဖၾကားရန္လိုအပ္ေသာ comment မ်ားကိုသာ ေျဖၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။)
09 793141660Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *