2019-04-30 09:46:16 ,မန္းေလး ရွိ စားေသာက္ကုန္ ျဖန္႔…

မန္းေလး ရွိ စားေသာက္ကုန္ ျဖန္႔ခ်ီေရး လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

Sales Supervisor – လစာ-ညွိႏႈိင္း-Male

– ဘြဲ႔ရ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၃၀)ႏွစ္ဝန္းက်င
– လုပ္ငန္းတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ခရီးအနီးအေဝး သြားလာႏိုင္ရမည္။လု
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၅)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

Marketing Supervisor(Management Level) -M/F

– အသက္ (၄၀)ဝန္းက်င္
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၅)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108883

09750108882 Viber သို႔ cv form ပိ္ို႔ေပးပါရန္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *