2019-04-29 20:54:42 ,1.စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္…

1.စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ Media & Advertising လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Junior Account F(3)Posts – လစာ – 180000-250000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ LCCI Level II/Excelကၽြမ္းက်င္ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္၊ – အသက္(၂၅-၃၀)အတြင္း
(2) Marketing Staff F(10)Posts – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(၆)ႏွစ္၊ – အသက္(၂၅-၃၀)အတြင္း
(3) General Worker M(5)Posts – လစာ – 130000-150000 – ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(မလုိ) – အသက္(၁၈-၂၅)အတြင္း
– အထက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္အလုပ္ခ်ိန္မွာ – မနက္(၇)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
2.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ Hotel & Residenceလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Housekeeping M/F(5)Posts – လစာ – 180000-250000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(၆)လ – အသက္(၂၀-၂၈)အတြင္း
(2) လုံျခဳံေရး M(5)Posts – လစာ – 130000-160000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံမလုိ – အသက္(၁၈-၃၀)အတြင္း
(3) Bell Drive M(5)Posts – လစာ – 200000-250000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္ English Speaking – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(2)ႏွစ္၊ကားေမာင္းဖူးသူ – အသက္(၂၈-၃၈)အတြင္း
– အထက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္အလုပ္ခ်ိန္မွာ – အလုပ္ဆုိင္းအလုိက္ တာ၀န္က်ရာဆင္းရမည္။
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 3.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၉)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
3.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Driver M(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Bakery – လစာ – 200000-250000 – ပညာအရည္အခ်င္း – လုိင္စင္အနက္၊အနီ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၇)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္၊ေနစားျငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၉)နာရီ
(2) Sale & Marketing Staff M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Bakery – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္၊ေနစားျငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မုန္႔လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၉)နာရီ
4.အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္ရွိ လူသုံးကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ (1) Sale & Marketing Supervisor F(3)Posts – လစာ – 300000-500000 – ဆယ္တန္း၊အသက္မကန္႔သတ္ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(၃)ႏွစ္၊
– အထက္ပါရာထူးအတြက္အလုပ္ခ်ိန္မွာ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 3.5.2019(ေသာၾကာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
5.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) ေရႊဆုိင္အေရာင္း F(10)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – စိန္ေရႊရတနာဆုိင္ – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂါၤေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီအင္တာဗ်ဴးပါမည္။
6.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Marketing Staff M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Software Service – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ(Phone Application Download)ဆြဲႏူိင္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၉)နာရီ
7.တ/ဥျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ Mechanery Company ႀကီးအတြက္ (1) Sale M(5)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊မေအာင္ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံမလုိ – အသက္(၁၈-၂၅)အတြင္း
(2) Installation Helper M(5)Posts – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံမလုိ – အသက္(၁၈-၂၅)အတြင္း – အထက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္အလုပ္ခ်ိန္မွာ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္၊နယ္သြားႏူိင္ရမည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)ေန႔လယ္(၁)နာရီအင္တာဗ်ဴး၀င္ရပါမည္။
8.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Cashier F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Money Changer – လစာ – 150000-180000(ေနစားျငိမ္းေနႏူိင္သူ) – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၉)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
9.ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Marketing Manager M(2)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Mechanery Company – လစာ – 500000- 800000 – ပညာအရည္အခ်င္း – MBA(or) ဘြဲ႔ရတစ္ခုခုရျပီးသူ – အသက္ – (၃၀-၅၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၃)ႏွစ္(Marketing & Management) – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.5.2019(အဂၤါေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
(2) Secretary F(2)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Mechanery Company – လစာ – 350000- 500000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ English 4Skill/Chinese ရလွ်င္ပုိေကာင္း – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.5.2019(အဂၤါေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
10.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္မ်က္မွန္ႏွင့္ မ်က္ကပ္မွန္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale F(3)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဆယ္တန္း၊ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၉)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္လ(၂)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)ညေန(၄)နာရီ
11.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ Machenery Companyႀကီးတစ္ခုအတြက (1) Marketing Staff M/F(5)Posts – လစာ – 150000-200000 – ဆယ္တန္းေအာင္၊ေက်ာင္းကိစၥကင္း – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မမနက္(၁၀)နာရီ
(2) DTP F(3)Posts – လစာ – 200000-250000 – ပညာအရည္အခ်င္း – DTP/Photoshop/ဆယ္တန္းေအာင္ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
12.ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) General Worker M(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Construction Material Supplies – လစာ – 150000-180000 – ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 1.5.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)ညေန(၃)နာရီ
13.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Admin Manager M(2)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Lubricant Distribution – လစာ – 500000 မွ 700000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊Dip;in Business Management(or)MBA – အသက္ – (၃၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – Admin Manager Field(၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
12.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Safety Supervisor M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Lubricant Distribution – လစာ – 500000 မွ 700000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
14.တာေမြျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ International Language School ႀကီးအတြက္
(1) English Teacher F(3)Posts – လစာ – 200000-250000 – BA(English) အျခားဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၃း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 3.5.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
15.ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) သန္႔ရွင္းေရး F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Preschool – လစာ – 150000 မွ 180000
– ပညာအရည္အခ်င္း – အလယ္တန္း – အသက္ – (၂၀-၄၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 3.5.2019(ေသာၾကာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ လိပ္စာ -အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘာလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *