2019-04-28 21:55:47 ,ထိုင္းစာ၊ထိုင္းစကား၊ကြန္ပ်ဴတာ …

ထိုင္းစာ၊ထိုင္းစကား၊ကြန္ပ်ဴတာ
သင္ေပးေနပါသည္
သင္ခ်င္သူမ်ားဆက္သြယ္ပါခင္ဗ်ာSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *