2019-04-28 21:41:52 ,အျမန္ခန္႔ထားမည္။ ရန္ကုန္ (လွိဳ…

အျမန္ခန္႔ထားမည္။🔥 ရန္ကုန္ (လွိဳင္ၿမိဳ ့နယ္) ရွိ Electronic Company တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္⭐️Graphic Designer⭐️ က်ား(၁) ဦး -လစာ -300000 -PageMaker,Photoshop ကၽြမ္းက်င္သူ -ကိုယ္ပိုင္ page တြင္တင္ရန္ design မ်ားဖန္တီးႏိုင္ရမည္။ -experience ရွိသူ
⭐️ Sale & Marketing Supervisor⭐️ က်ား/မ(၁)ဦး -လစာ (250000 ~300000) -marketing experience ရွိသူ -လိုအပ္ပါက နယ္ထြက္ႏိုင္သူ
ဆက္သြယ္ရန္-09951040844 CV တင္ရန္-096839978947(viber) Mail-mshrmconsulting22@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *