2019-04-28 11:53:41 ,1.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လ…

1.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Driver M(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Bakery – လစာ – 200000-250000 – ပညာအရည္အခ်င္း – လုိင္စင္အနက္၊အနီ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၇)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္၊ေနစားျငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၉)နာရီ
(2) Sale & Marketing Staff M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Bakery – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္၊ေနစားျငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မုန္႔လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ(၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၉)နာရီ
2.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) ေရႊဆုိင္အေရာင္း F(10)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – စိန္ေရႊရတနာဆုိင္ – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂါၤေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရ
3.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Marketing Staff M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Software Service – လစာ – 150000-200000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ(Phone Application Download)ဆြဲႏူိင္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၉)နာရီ
4.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Cashier F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Money Changer – လစာ – 150000-180000(ေနစားျငိမ္းေနႏူိင္သူ) – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၉)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 2.5.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
5.ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Marketing Manager M(2)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Mechanery Company – လစာ – 500000- 800000 – ပညာအရည္အခ်င္း – MBA(or) ဘြဲ႔ရတစ္ခုခုရျပီးသူ – အသက္ – (၃၀-၅၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၃)ႏွစ္(Marketing & Management) – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.5.2019(အဂၤါေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
(2) Secretary F(2)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Mechanery Company – လစာ – 350000- 500000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ English 4Skill/Chinese ရလွ်င္ပုိေကာင္း – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.5.2019(အဂၤါေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း

6.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Office Staff/DTP F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Digital Printing – လစာ – 140000-180000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊DTP ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂါၤေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
7.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Air-Con Technician M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Air Con Sale & Service – လစာ – 250000-300000 – ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – အသက္ – (၂၀-၂၈)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၉)နာရီ
8.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Site Engineer M(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Construction Company – လစာ – 500000-600000 – ပညာအရည္အခ်င္း – BE(Civil)Auto CAD 2D/3D – အသက္ – (၃၀)ႏွစ္အထက္
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ – လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၃)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
9.ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Driver M(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Construction Service Company – လစာ – 200000-300000 – ပညာအရည္အခ်င္း – လုိင္စင္အနက္၊အညိဳ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 29.4.2019(တနလၤာေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
(2) DTP M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Construction Service Company – လစာ – 180000-250000 – ပညာအရည္အခ်င္း – DTP/Photoshop/ဆယ္တန္းေအာင္ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 29.4.2019(တနလၤာေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
10.ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) General Worker M(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Construction Material Supplies – လစာ – 150000-180000 – ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 1.5.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)ညေန(၃)နာရီ
11.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Admin Manager M(2)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Lubricant Distribution – လစာ – 500000 မွ 700000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊Dip;in Business Management(or)MBA – အသက္ – (၃၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – Admin Manager Field(၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
12.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Safety Supervisor M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Lubricant Distribution – လစာ – 500000 မွ 700000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မွတစ္ပတ္အတြင္း
13.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) DTP F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Digital Printing – လစာ – 150000-180000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊DTP ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂါၤေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
14.ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) သန္႔ရွင္းေရး F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Preschool – လစာ – 130000 မွ 150000
– ပညာအရည္အခ်င္း – အလယ္တန္း – အသက္ – (၂၀-၄၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂၤါေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
15.ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Air-Con Service M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Air Con Sale & Service – လစာ – 170000-200000(ေနစားျငိမ္း) – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္ – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၉)နာရီ
16.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Warter Treatment Engineer M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Trading Company – လစာ – 500000 မွ 700000
– ပညာအရည္အခ်င္း – AGTI/BE(Any Major) – အသက္ – (၂၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မွစ၍တစ္ပတ္အတြင္း
17.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Supervisor M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Trading Company – လစာ – 300000 မွ 400000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ Computer Excel – အသက္ – (၂၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မွစ၍တစ္ပတ္အတြင္း
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ လိပ္စာ -အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘာလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *