2019-04-27 09:52:06 ,1. အရုိးအေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ (အက…

1. အရုိးအေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ (အကူ)

– မိန္းကေလး ( ၃) ဦး

• အကူသူနာျပဳ (HCA)သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိထားသူ

• လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၆ လ (or) ၁ ႏွစ္ရွိသူ

• အရုိးအေၾကာဆရာ၀န္ၾကီးအားအကူအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္

သူ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ (လံုး၀) မရွိလည္းသင္ၾကား

ေပးမည္။

• သင္ယူတတ္ေျမာက္လြယ္သူ

• ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ

• လစာညွိနိူင္းေပးမည္ ။( မိမိလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ၊က်ြမ္းက်င္မူ အင္တာဗ်ဴ းအေျဖေပၚမူတည္ျပီးညွိနိူင္းေပးမည္ ။)

• အလုပ္ခ်ိန္ 9:00AM- 5:00PM/ ပိတ္ရက္ ညွိနိူင္း

• ထက္မာန္အေထြေထြေရာဂါရွာေဖြေရးနဲ ့အထူးကုေဆးခန္း

(ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္) တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚ

ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္၊ ၊ အဂၤ ါေန ့အင္တာဗ်ဴး၀င္ေပးနိုင္သူမ်ား ေလ်ွာက္ထားေပးပါရန္။

______ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ______

🍎ဖုန္းျဖင္႕စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက -09 799 711 579, 09 423 604 038 သို႕ရုံးခ်ိန္အတြင္း(9:00-5:00)ဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

🍎Viber ျဖင့္ CV ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – 09- 972 080 220
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *