2019-04-26 19:20:28 ,1.ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Furni…

1.ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Furniture ကုမၸဏီႀကီးအတြက္
(1) Driver M(5)Posts
– လစာ 250,000 – 300,000
– ဆယ္တန္း Auto & Manual လုိင္စင္အနက္ – အသက္(၄၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၂)ႏွစ္
(1) Manual Account F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဆယ္တန္း၊အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၆)လ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၂)ရက္ပိတ္သည္။
– (28.4.2019)တနဂၤေႏြေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
2.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ရွိ Electronic Destribution Co,ltd ႀကီးအတြက္
(1) Sale M/F(10)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဆယ္တန္း၊အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳမလုိ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၇)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၉)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
3.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Oversea Employment Service Company ႀကီးအတြက္
(1) Office Staff F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဘြဲ႔ရ၊အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ
(2) Office Helper M(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊အသက္(၃၀)ေအာက္ – အေတြ႔အႀကဳံရွိ၊မရွိ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းသြားလာႏူိင္ရမည္။
(3) Computer Operator M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊အသက္(၃၅)ေအာက္ – Computer Word,Excel,Pagemaker,Photoshop – အေတြ႔အႀကဳံရွိသူ
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း စေနေန႔တစ္၀က္ႏွင့္ တနဂၤေႏြပိတ္သည္။
– (30.4.2019)အဂၤါေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

4.တ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးႀကီးအတြက္
(1) Jr;Account F(5)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000
– ဘြဲ႔ရ၊LCCI Level II – အသက္(၄၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၁၅)နာရီမွ ညေန(၆း၁၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္လ(၂)ရက္ပိတ္သည္။
– (30.4.2019)အဂၤါေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
5.မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ကားပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးႀကီးအတြက္
(1) Sale M/F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကံဳမလုိ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
6.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Car Service ႀကီးအတြက္
(1) Jr; Account F(5)Posts
– လစာ 250,000 – 300,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ – အသက္(၃၅)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၂)ႏွစ္ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
7.သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ နာမည္ႀကီးျမန္မာထမင္းဆုိင္ႀကီးအတြက္
(1) Driver M(2)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000(ေနစားျငိမ္း)
– လုိင္စင္အနက္၊အညိဳ၊အနီ – ေက်ာင္းပုိ႔ေက်ာင္းႀကိဳေမာင္းရမည္။ – အသက္(၂၇-၅၀)ၾကား၊အေတြ႔အႀကံဳ(၁)ႏွစ္
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၁၅)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြပိတတ္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၈)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

8.ျမိဳ႕ထဲ/ဒဂုံျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးႀကီးအတြက္
(1) Sale M/F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– (၁၀)တန္း၊ – အသက္(၃၀)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၆)လ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ(၁)ရက္ပိတ္သည္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္(၂)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္
9.စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Construction Company ႀကီးအတြက္
(1) Site Engineer M(3)Posts
– လစာ 300,000 – 400,000
– BE/AGTI (Civil) – ပဲခူးတုိင္းသာယာ၀တီျမိဳ႕တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ – အသက္(၃၅)ေအာက္၊အေတြ႔အႀကံဳ(၂)ႏွစ္ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္သည္။
– (30.4.2019)အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္(၁)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

10.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရွိ Stationery Distribution လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္
(1) Sale & Marketing Staff M/F(5)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000
– ဆယ္တန္းေအာင္၊မေအာင္Computer Basic – အေတြ႔အႀကံဳ(၆)လ၊အသက္(၄၀)ေအာက္၊နယ္သြားႏူိင္ရမည္
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၉)ညေန(၅)နာရီထိ – ပိတ္ရက္ း တနဂၤေႏြ+အစုိးရရုံးပိတ္ရက္ပိတ္သည္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

11.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Special Bar ၾကီးအတြက္
(1) Bar Supervisor M/F(3)Posts
– လစာ 300,000 – 400,000
– ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း တစ္ရက္(၈)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

12.အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Building Material Product Distribution ၾကီးအတြက္
(1) Sale Staff F(5)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000
– ဘြဲ႔ရ၊အေတြ႔အႀကဳံ(၁)ႏွစ္
(2) Sale Helper F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000
– (၈/၉)တန္း၊ အေတြ႔အႀကဳံ(၆)လ
(2)General Worker M(5)Posts
– လစာ 130,000 – 160,000
– ပညာအရည္အခ်င္းမလုိ၊အေတြ႔အႀကဳံမလုိ – More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈း၃၀)မွညေန(၆)ထိ
– ပိတ္ရက္ း တစ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။ေန႔လယ္စာေကၽြး
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။
13.စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းၾကီးအတြက္
(1) General Worker M(5)Posts
– လစာ 130,000 – 150,000
– ဆယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(မလုိ)
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၈)နာရီမွညေန(၆)နာရီ
– ပိတ္ရက္ း တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (28.4.2019)တနေႏြေန႔ ေန႔လယ္(၂)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

13.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Restaurant ၾကီးအတြက္
(1) Waiter/Waitress M/F(3)Posts
– လစာ 130,000 – 1400,000
– အလယ္တန္း၊အေတြ႔အႀကဳံ(မလုိ)
– More Information
– အလုပ္ခ်ိန္ း မနက္(၆)ညေန(၆) – ပိတ္ရက္ း တစ္လႏွစ္ရက္ပိတ္သည္။
– (29.4.2019)တနလၤာေန႔ မနက္(၁၀)နာရီ အင္တာဗ်ဴးရွိပါသည္။

Royal Job Agency Page မွေခၚယူေနေသာ အလုပ္ရာထူးေနရာမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ အမွန္ တကယ္လုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ေခၚယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါက သတ္မွတ္ရက္မ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးအတိအက်ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴး မ်ားေျဖဆုိျပီး အလုပ္အကုိင္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏူိင္ေအာင္လည္း ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။
အင္တာဗ်ဴးမ်ားေျဖဆုိျပီးအလုပ္အကုိင္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏူိင္ေအာင္လည္း ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိ သေလာက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ အကယ္၍သတ္မွတ္ရက္မ်ားအတုိင္း အင္တာဗ်ဴးမေျဖဆုိရပါ က#Hot_Line_Phone_09 257310803 ကုိဆက္သြယ္ျပီးတုိင္ၾကားႏူိင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။ အျခားအလုပ္ အကုိင္မ်ားစြာကုိလည္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
#ေလွ်ာက္ထားရမည့္လိပ္စာအျပည့္အစုံမွာ အမွတ္(၁၈)၊ ၆လႊာ၊ဘီ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ လွည္းတန္း၊ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
#လွည္းတန္းမွတ္တုိင္မွာဆင္းရန္– ပိတ္ရက္မရွိ ေန႔စဥ္မနက္(၉:၀၀နာရီ)မွ ညေန(၅:၀၀နာရီ)ထိ ႐ုံးဖြင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
#ဖုန္းျဖင့္စုံစမ္းေမးျမန္းလိုပါက_09_400500204_09400500205_09400400759_09400400769မ်ားသို႔ဆက္သြယ္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိူင္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Certificate in Marketing Management သင္တန္း April (28)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔စမည္။
ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဘယ္လုပ္ငန္းဘဲလုပ္လုပ္ Marketing မေကာင္းရင္ေစ်းကြက္မွာေနရာေကာင္းေကာင္း မရႏူိင္ပါဘူး။
လူတစ္ေယာက္ဟာအလုပ္ရွာတဲ့အခ်ိန္ကေန ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္ထိ Marketing ႏွင့္ပညာရပ္ႏွင့္ကင္းလုိ႔မရပါဘူး။
ကုမၸဏီေကာင္းေကာင္းမွာ လစာေကာင္းေကာင္း၊ ရာထူးႀကီးႀကီးရဖုိ႔အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး Marketing စလုပ္ရသလုိ၊ ကုိယ့္ကုမၸဏီကထုတ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ၊၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိလည္း ေစ်းကြက္မွာ Market Share ရဖုိ႔ Marketing ကအေရးႀကီးပါလွပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Marketing ပညာရပ္ေတြကုိအေျခခံကေန သင္ၾကားေပးသြားမယ့္ Certificate in Marketing Management သင္တန္းကုိတက္ေရာက္ထားဖုိ႔သင့္ကုိဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။
Certificate in Marketing Management မွာအေသးစိတ္သင္ၾကားမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ-
– Marketing objectives
– Marketing mix
– Consumer markets and industrial markets
– Marketing Planning
– Marketing audit
– Porter’s Five Forces analysis
– Market research
– Product Life Cycle
– Boston Matrix – product portfolio analysis
– Factors determining the price decision
– Promotional objectives
– Promotion mix စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းအခ်ိန္မွာ မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ (တစ္ရက္သင္တန္း)ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းျပီးပါက Certificate ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္အျပင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ လည္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ (၂၅၀၀၀)က်ပ္ျဖစ္ျပီး ပထမဆုံးအပ္ႏွံသူ(၁၀)ဦးဟာ (၅၀၀၀)Discount ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ (၁၀၀၀၀)Discount ရရွိမွာမုိ႔ (၁၅၀၀၀)က်ပ္သာ ေပးသြင္းျပီးသင္တန္းတက္ေရာက္ႏူိင္ပါတယ္။
ေတာင္းဆုိမႈေတြမ်ားေနတဲ့ Certificate in Human Resource Management (One Day Training)တန္းေလးထပ္ဖြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။
ပညာလုိခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိန္မေပးႏူိင္တဲ့သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။
တနဂၤေႏြတစ္ရက္တည္းသာတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းအခ်ိန္မွာမနက္(၉း၀၀)နာရီမွ ညေန(၅း၀၀)အထိျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းျပီးပါက Certificate ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္အျပင္ အလုပ္ပါအခမဲ့ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးပါမည္။
Certificate in Humanresource Management တြင္ေသးစိတ္သင္ၾကားမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ
– Recruitment & Selection
– Training & Development
– Performance Apprisal & Performance Management
– Compensation and Benefits
– Health and Safety
– Human resource Planning
– SMART Approach
– Motivation system
– Key Performance Indicator(KPI) စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးပါမည္။
သင္တန္းေၾကးမွာ(၂၅၀၀၀)က်ပ္ျဖစ္ျပီး ပထမဆုံးအပ္ႏွံသူ(၁၀)ဦးကုိ (၅၀၀၀)ေလွ်ာ့ေပးပါမည္။
သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္(5.5.2019)တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

Certificate in Business Management သင္တန္းမွာဘာေတြသင္မွာလဲ?
– Principle of Management and Leadership
– Main Business Functions
– Organisational Objectives
– Business Environment
– Entreperneurship
– Type of Organization
– Franchising စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္(4.5.2019)စေနေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္လသင္တန္းတြင္သင္ေသာသင္ရုိးအတုိင္းအျပည့္အ၀သင္ေပးပါမည္။သင္တန္းတက္လုိေသာ္လည္း အခ်ိန္မေပးႏူိင္ေသာသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္အခ်ိန္ေပးရုံနဲ႔ Certificate ရရွိပါမည္။
တကယ္တက္ေျမာက္ဖုိ႔ တာ၀န္ယူပါသည္။သင့္တာ၀န္ကသင္တန္းအခ်ိန္မွန္လာတက္ရုံဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Business Idea မ်ားကုိ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားႏွင့္အခမဲ့ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏူိင္ပါသည္။

သင္ၾကားမည့္သူမွာ – Daw Hlaing May Win (B.Com /MBA)

သင္ၾကားမည့္သူမွာ – Daw Yin Yin Htwe ( BBA / MBA)

သင္ၾကားမည့္သူမွာ – U Chantha Htun (Managing Director/Royal Job Company)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *