2019-04-26 07:15:41 ,ဝန္ထမ္းအျမန္လိုသည္။ စက္ရံုရံုး…

ဝန္ထမ္းအျမန္လိုသည္။ စက္ရံုရံုးပိုင္းsupervisal – မ (၁)ဦး
– ဘြဲ႔ရ ျဖစ္ရပါမည္။ – အသက္ (၂၅)ႏွစ္ မွ (40)ႏွစ္အတြင္း -အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ (3)ႏွစ္ အနည္းဆံုး ရွိရမည္။ -ဝန္ထမ္းေရးရာအလုပ္ပိုင္းကိုကြ်မ္းက်င္ရမည္။ – Computer Word, Excelအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ – လစာ – ၃သိန္း ႏွင့္အက္
စက္ရံုသည္အေရွ႕ဒဂံုတြင္ရိွသည္။ ေနေရးစီစဥ္ေပးမည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအျမန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ph- 09 966820069📩-chenkotoko@gmail.comSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *