2019-04-25 21:22:53 ,တြဲကားေမာင္းရန္ ယာဥ္ေမာင္း ( 5…

တြဲကားေမာင္းရန္ ယာဥ္ေမာင္း ( 5 ) ဦးအျမန္အလိုရွိသည္

– လိုင္စင္အနီကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္ရွိရမည္။
– အလုပ္ စည္းကမ္းကိုလိုက္နာနိုင္၍ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– လစာ + ေခါက္ေႀကး
– အေတြ႕အႀကံဳ ေပၚမူတည္၍ လစာ ညွိႏႈိုင္းေပးပါမည္။
– ေနစရာ ေနရာစီစဥ္ေပးပါသည္။
– ေရရွည္ လက္တြဲလုပ္နိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ( 09-256215662 ) သို႔ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
CV အား Viber မွ ျဖင့္လည္း ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *