2019-04-25 17:01:03 ,မန္းေလးရိွ Trading company တြ…

မန္းေလးရိွ Trading company တြင္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

Marketing Assistant-Male/Female

ဘြဲ႕ရ
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ( ၁ သို႔ ၂) ႏွစ္ရိွသူ

အလုပ္ခ်ိန္-8:30 to 5:00

ဆက္သြယ္ရန္ -09750108884

09750108882 Viber သို႔ CV form ပို႔ေပးပါရန္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *