2019-04-25 15:20:16 ,မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ …

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္

Sales & Marketing Staff – Male/Female

-ဘြဲ႕ရ
-အသက္ ၃၀ ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။
-ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ရွိရမည္။
-လစာ -၁၂၀,၀၀၀ / ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ဆီးဖိုးခ -၆၀,၀၀၀
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108883/00750108884

CV form တင္ရန္ (Viber)-09750108883Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *