2019-04-24 17:15:21 ,မန္းေလးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ …

မန္းေလးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

Photoshop Designer – (5)ေယာက္

– အသက္ 30 ႏွစ္ေအာက္
– photoshop designer အျဖစ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ အထက္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108883

09750108882 viber သို႔ cv form ပို႔ေပးပါရန္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *