2019-04-24 16:59:43 ,မနက္ျဖန္အင္တာဗ်ဴးရိွမည္။ Acaci…

မနက္ျဖန္အင္တာဗ်ဴးရိွမည္။

Acacia Marketing Group မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ Beer Promoter girl ၁၀ ေယာက္လိုခ်င္ပါတယ္..
* အလုပ္ခ်ိန္ ( 3 pm to 9:30 pm)
* အသက္ (18 yr to 25 yr)
* မွတ္ပံုတင္႐ွိရမည္.
*ပညာအရည္အခ်င္း အႏွိမ့္ဆံုး ၁၀ တန္းတတ္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္
*ယူနီေဖာင္း ေပးမည္
* ဖယ္ရီ႐ွိသည္
* Salary 200,000 to 230,000
JD
*…

More
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *