2019-04-24 14:22:29 ,' လူကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္…

' လူကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္လာေလ်ွာက္ေပးပါခင္ဗ် ။ '

That Right Road Agency (ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး)
တြင္တာ၀န္ထမး္ေဆာင္ရန္ Urgent ေခၚယူခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။
_______

1. Tele marketing (ရုးံထိုင္တယ္လီဖုန္းျဖင့္ Marketingဆင္းရန္)
– ေယာက္က်ားေလး၊ မိန္းကေလး (၃)ဦး
– ေက်ာင္းလံုး၀ဆက္မတက္သူ
– Computer Basic/ English Basic
– Telemarketing ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၆)လ
( လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။ )
– စကားေျပာခ်ိဳသာသူ/ သြက္လက္သူ
– တစ္ခါတရံ အျပင္သို ့သြားလာနိုင္သူ
– လစာ 120,000 Kyats + ရက္မွန္ေၾကး
– That Right Road Agency (မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္) တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္၊ ၊ That Right Road ရုံးသို ့လူကိုယ္တိုင္
တိုက္ရုိက္လာေလ်ွာက္ အင္တာဗ်ဳ း၀င္နိုင္ပါတယ္။

______ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ______

09 423 604 038☎️သို႕အခ်ိန္မေရြးဖုန္းဆက္ေမးျမန္းနိုင္သည္။

✌️ အမွတ္ (573)၊ သမိုင္း (6)လမ္း၊ (1)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။
(ေစ်းဘူးတာမွတ္တိုင္ အနီး)

😊 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်.. သာယာေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစ။
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *