2019-04-24 10:23:08 ,ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ IT Companyတြင္…

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ IT Companyတြင္ Business Development Executive နွစ္ဦး အလိုရွိသည္။

Responsibilities

• Acquiring new customers and sell additional products or services to existing and new ones
• Researching organizations and individuals online (especially on social media) to identify new leads and potential new markets
• Carrying out market research and analysis to support Business Development Activities
• Planning and Executing various projects and tasks

Requirements

• IT ကုမၸဏီနွင့္ပတ္သတ္၍ အေတြ႔အျကံဳ ၃-၄နွစ္ရွိရမည္။
• Englishစကားေျပာနွင့္ အေရးအသားက်ြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။

စိတ္ဝင္စားပါက cv@quantumtalent.com (or) qtm.yoon@gmail.comသို႔ေပးပို႔ေလွ်က္ထားနိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *