2019-04-24 10:07:44 ,မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ G…

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ General Worker အျမန္အလိုရွိသည္

-အလယ္တန္းအဆင့္
-အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108883

CV form တင္ရန္ (Viber) – 09750108883Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *