2019-04-24 09:56:44 ,မႏၱေလးရွိ ကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ ညေစ…

မႏၱေလးရွိ ကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ ညေစာင္ ့လုံျခံဳေရး အျမန္အလိုရွိသည္

25.4.2019 တြင္ Interview ရွိသည္။

– အသက္(၅၀)ႏွစ္အထက္ရွိသူ

ဆက္သြယ္ရန္ 09750108883Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *