2019-04-23 19:00:08 ,1.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္…

1.လသာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Cashier F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Money Changer – လစာ – 150000-180000(ေနစားျငိမ္းေနႏူိင္သူ) – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ဘြဲ႔ရ၊ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၉)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္္(၁၂)နာရီ
2.ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Manual Account F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Air Con Sale & Service – လစာ – 140000-160000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
3.ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Air-Con Helper M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Air Con Sale & Service – လစာ – 140000-160000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း – အသက္ – (၂၀-၂၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 26.4.2019(ေသာၾကာေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
4.ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Air-Con Service M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Air Con Sale & Service – လစာ – 170000-200000(ေနစားျငိမ္း) – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္ – အသက္ – (၂၅-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္တစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 30.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၉)နာရီ
5.အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Computer Operator M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 170000 မွ 200000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းPhotoshop/Pagemaker ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 25.4.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္္(၁၀း၃၀)နာရီ
6.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Marketing Staff F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Digital Printing Service – လစာ – 140000-160000 – ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 25.4.2019(ၾကာသပေတးေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
7.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Kitchen Helper F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Restaurant – လစာ – 140000 မွ 170000
– ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ၊ရွမ္းအစားအစာအနည္းငယ္ခ်က္တက္ရမည္ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိ (ေနစားျငိမ္း) – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 24.4.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
8.လႈိင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Marketing Supervisor M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး – လစာ – 250000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၃-၂၈)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 25.4.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
9.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Warter Treatment Engineer M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Trading Company – လစာ – 500000 မွ 700000
– ပညာအရည္အခ်င္း – AGTI/BE(Any Major) – အသက္ – (၂၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 24.4.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)မွစ၍တစ္ပတ္အတြင္း
10.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale Supervisor M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Trading Company – လစာ – 300000 မွ 400000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ Computer Excel – အသက္ – (၂၅-၄၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 24.4.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)မွစ၍တစ္ပတ္အတြင္း
11.လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Sale M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Mobile Phone Accessories – လစာ – 150000 မွ 200000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း – အသက္ – (၁၈-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၈)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တစ္လ(၂)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 25.4.2019(ၾကာသပေတးေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ

– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ လိပ္စာ -အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘာလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *