2019-04-23 18:05:02 ,#မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင…

#မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။

မႏၲေလးရွိ Phone Handset Distribution ကုမၸဏီတ႐ုတ္စကားေျပာကြၽမ္းက်င္သူBusiness Development Specialist တစ္ဦးအလိုရွိသည္။

Business Tripသြားလာနိုင္သူျဖစ္ရမည္။
လစာ:အေျခခံလစာ၄သိန္းအျပင္ ေနစရိတ္စားစရိတ္ျငိမ္း

Responsibilities

• Assist in the improvement of business capabilities in all regions
• Use and become an expert on the Customer Relationship Management (CRM) system
• Increase the proportion of phone brand stores to ensure the smooth progress and implementation of strategic objectives
• Identify new areas for business growth by researching market and related events, publications, etc…

စိတ္ဝင္စားပါကcv@quantumtalent.com (or) qtm.yoon@gmail.comသို႔Emailေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *