2019-04-23 17:59:06 ,#အျမန္အလိုရွိသည္# office staf…

#အျမန္အလိုရွိသည္#

office staff(မ) အလို႐ွိသည္။
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
– လစာ ၂သိန္းမွစေပးမည္
– အလုပ္ႀကိဳးစားမႈေပၚမူတည္၍ လစာတိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။
– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရမည္။
– Excel or word ကၽြမ္းက်င္စြာ သံုးတတ္ရပါမည္။
စက္ရံုသည္အေရွ႔ဒဂံု၌ျဖစ္ေသာေၾကာင္းဌင္းေဒသျဖစ္သူကိုဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေနေရးစီစဥ္ေပးမည္။
စိတ္ဝင္စားသူမ်ား 09966820069သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္
CV form ပို႔လိုလ်ွင္ chenkotoko@gmail.comသို႔ပို႔ႏိုင္သည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *