2019-04-23 10:39:49 ,သကၤန္းက်ြန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင…

သကၤန္းက်ြန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။
Officestaff–M/F(4)Posts
Computer Basic (Word,Excel,Powerpoint) ရကမည္။
ဘဲြ႔ရ/ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းရမည္။
အေတြ႔ျကံု(1)နွစ္ရွိရမည္။

Photoshopက်ြမ္းက်င္ M(2)Posts
အေတြ႔ျကံု(1)နွစ္ေအာက္ရွိကမည္။
အသက္(25မွ30)နွစ္ျကားျဖစ္ကမည္။

Sale&Marketing F(2)Posts
ဘဲြ႔ရရွိျပီးသူျဖစ္ကမည္။
Computer Basic ရကမည္။
အသက္(25မွ30)နွစ္ျကားျဖစ္ကမည္။

Sr account F(2)Posts
B.com(or)LCCI(1,2,3)ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ကမည္။
အေတြ႔ျကံု(1)နွစ္ရွိကမည္။
နွစ္ခ်ုပ္လခ်ုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Finance Controlလုပ္နိုင္ရမည္။
အသက္(25မွ30)နွစ္ျကားျဖစ္ကမည္။
လစာ–ညွိနွိုင္း

Jr Accountant
ဘဲြ႔ရျဖစ္ကမည္။
LCCI(1,2,3)ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ကမည္။
လုပ္ငန္းအေတြ႔ျကံု(1)နွစ္ရွိရမည္။
လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
အသက္(25မွ30)နွစ္ျဖစ္ရမည္။

ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ–အမွတ္(16);18လမ္းနွင့္19လမ္းျကား;ေအာက္ဘေလာက္;လသာျမို့နယ္။
Ph–9787080259
Viber—09699970821
မနက္(၉နာရီမွညေန၆နာရ)ီ ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *