2019-04-22 12:08:45 ,မႏၱေလး၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ တြင္ တာ…

မႏၱေလး၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းအျမန္အလိုရွိသည္။

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ (အမ်ိဳးသား)

– ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

– ျမန္မာစကားႏွင့္ တရုတ္စကားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုႏိုင္ျပီး ျမန္မာ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ တရုတ္ သုံးမ်ိဳးလုံး တတ္ကၽြမ္းသူ ဦးစားေပးမည္။
(ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးသာ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– ေန၊စား၊ျငိမ္း၊ တာဝန္ယူပါသည္။

– Company တြင္ ေနထိုင္ႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။

– လစာကိစၥအား အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ ညွိႏႈိင္းေပးမည္။

HR Manager (Male /Female)

– တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။

– ဝန္ထမ္းေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

– ေန၊စား၊ျငိမ္း၊ တာဝန္ယူပါသည္။

– လစာကိစၥအား အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ ညွိႏႈိင္းေပးမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108882/3/4

09750108882 viber သို႔ cv form ပို႔ေပးပါရန္

mdygasrecruit.hr2@gmail.com သို႔ cv form ပို႔ေပးပါရန္Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *