2019-04-21 21:08:27 ,1.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္…

1.ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) Office Staff F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – R.J.A Recruitment Service Company – လစာ – 150000 (အလုပ္သင္ကာလ)/170000(Permance)
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေနေန႔တစ္၀က္+တနဂၤေႏြတစ္ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ၊အလုပ္ဖိအားမ်ားသည္။ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္္(၉)နာရီ
2.ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Photoshop M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊Photoshop ကၽြမ္းက်င္ – အသက္ – (၂၀-၅၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 24.4.2019(ဗုဒၶဟူးေန႔)ေန႔လယ္(၁၂)နာရီ
3.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Marketing Staff F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 170000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္၊ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
4.စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Graphic Designer F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Media Company – လစာ – 200000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း၊DTP/Photoshop – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္ပတ္(၁)ရက္ပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၁)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
5.အလုံျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Delivery M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – ၀ရိန္ႏွင့္အလူမီနီယမ္ – လစာ – 130000 မွ 150000
– ပညာအရည္အခ်င္း – အလယ္တန္း – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ – တစ္လ(၂)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၁)နာရီ
6.ဗုိလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Personal Assistant M(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – လယ္ယာသုံးလုပ္ငန္းပစၥည္းေရာင္းခ်ေရး – လစာ – 200000 မွ 300000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဘြဲ႔ရ၊ကားေမာာင္းတက္ရမည္။ – အသက္ – (၂၅-၃၅)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တနဂၤေႏြ(၁)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – ရွိ၊မရွိ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 22.4.2019(တနလၤာေန႔)ေန႔လယ္(၁၁)နာရီ
7.ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္
(1) Air-Con Leader M(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Air-Con Sale & Service – လစာ – 180000 မွ 250000(စားရိတ္ျငိမ္း)
– ပညာအရည္အခ်င္း – ၈တန္း – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း၊
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ – အလုပ္ပိတ္ရက္ -တစ္လ(၂)ရက္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၂)ႏွစ္ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
8.သာေကတျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1)Marketing Staff M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 140000 မွ 170000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္/ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (မလုိ) – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
(2) Graphic Designer M/F(3)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – Printing Service – လစာ – 170000 မွ 250000
– ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္/ဘြဲ႔ရ – အသက္ – (၂၀-၃၀)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅း၃၀)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – တနဂၤေႏြပိတ္
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – (၆)လ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္(၁၀)နာရီ
9.ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။
(1) သန္႔ရွင္းေရး M/F(5)Posts
– လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား – စားေသာက္ဆုိင္ – လစာ – 130000 မွ 150000(ေနစားျငိမ္း)
– ပညာအရည္အခ်င္း – မလုိ – အသက္ – (၂၀-၃၅)အတြင္း
– အလုပ္ခ်ိန္ – မနက္(၈)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီထိ
– အလုပ္ပိတ္ရက္ – စေန+တနဂၤေႏြ
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ – မလုိပါ – အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ – 23.4.2019(အဂၤါေန႔)မနက္္(၉)နာရီ
– ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အင္တာဗ်ဴးအျမန္၀င္ရေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ တိက်၊မွန္ကန္၊ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ လိပ္စာ -အမွတ္(၁၄၀) ဒုတိယထပ္၊အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊၃၅လမ္းႏွင့္ ၃၆လမ္းၾကား၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။(ပန္းဆုိးတန္းမွတ္တုိင္(သုိ႔မဟုတ္)ဘာလမ္းမွတ္တုိင္ဆင္းပါ)
ဖုန္း – 09 44 33 99 401, 09 44 33 99 402, 09 44 33 99 405, 09 44 33 99 406
ရုံးဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္မနက္(၉)နာရီမွညေန(၅)နာရီထိ(တနဂၤေႏြေန႔မ်ားပိတ္သည္)
————————————————————————————–
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *