2019-04-21 13:34:12 ,#မုန္႔ပို႔ရန္ ယာဥ္ေမာင္း က်ား …

#မုန္႔ပို႔ရန္ ယာဥ္ေမာင္း က်ား ၁ ဦး အျမန္ အလိုရွိသည္
#လိုင္စင္သက္တမ္း ၂ႏွစ္

#ေျမာက္ဒဂံုတြင္ ေနထိုင္သူ (အေဆာင္ေနႏိုင္သူ) ျဖစ္ရမည္

#လစာ ၂၂၀၀၀၀+ရက္မွန္ေၾကး ၂၀၀၀၀
အေဆာင္ေပးမည္

#တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ
#အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၅နာရီမွ ၁နာရီအထိ

#09965179714
#ေဖာင္ပိတ္ရက္၂၅.၄.၂၀၁၉

#အမွတ္ ၃၇ သခင္ဗစိန္လမ္း ၃၀ ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဒဂံုတြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *