2019-04-21 12:12:34 ,စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Distrib…

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Distribution ကုမၸဏီႀကီးတခုမွ Marketing Manager (၁) ဦး ေခၚယူလ်က္ရိွပါသည္။

(အျမန္ေလ်ွာက္ထားရန္)

လစာ – ညိႈနိႈင္း
ခံစားခြင့္ – Target Bonus ၊ Incentive
– တကၠသိုလ္​ တခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားရမည္​
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ၂ နွစ္နွင့္အထက္ရွိရမည္
– Automotive နွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္
– Marketing Plan ၊ Product Marketing Strategy ၊ Promotion Programs ၊ Brand Development နွင့္ Event Management မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိနားလည္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ စီမံေဆာင္႐ြက္နိုင္ရမည္
– အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္
– မိမိလုပ္ငန္း၏ Internal, External Business မ်ား ၊ Key Person မ်ားနွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္နိုင္ရမည္
– လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ခရီးသြားလာနိုင္သူျဖစ္ရမည္
– မိမိလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ တန္ဖိုးထားေဆာင္႐ြက္နို္င္သူျဖစ္ရမည္

စိတ္ပါဝင္စား၍ ေလ်ွာက္ထားလိုပါက jimmyrecruitmentservices@gmail.com သို႔ email မ်ားေပးပို႔၍ အျမန္ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ၀၉ ၉၇၇၈၇၄၃၄၃ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *