2019-04-20 18:01:35 ,မန္းေလးရိွ Agency တြင္တာဝန္ထမ္…

မန္းေလးရိွ Agency တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ေအာက္ပါဝန္ထမ္းအျမန္အလိုရိွသည္။(22.4.2019) ရက္ေန႕တြင္အင္တာာဗ်ဴးရိွသည္။

1. Marketing Staff မ – (၁) ဦး

– အသက္(၂၃)နွစ္ေအာက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဳတာအေျခခံတတ္ကၽြမ္းသူ ျဖစ္ရမည္။
– ဆိုင္ကယ္လုိင္စင္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
– Marketing ပိုင္းျဖင္႕အေတြ႕အႀကံဳ (၁)နွစ္ ရိွရမည္။
– အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ျပီး လစာ ေပးမည္။

ဆက္သြြယ္ရန္ 09 – 750108882/3/4
Viber 09 – 750108882

ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *