2019-04-19 21:24:28 ,- ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး စက္ေမာင္းက…

– ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး စက္ေမာင္းကြ်မ္းက်င္ အမ်ိဳးသမီး ( 1 ) ဦးအလိုရွိသည္ ။
– ေနစရာ အေဆာင္စီစဥ္ေပးသည္ ။
– ကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္၍ လစာညိွႏႈိင္းေပးသည္ ။
– ေနရာ – လိႈင္သာယာ
– Ph – 09797265834Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *