2019-04-19 12:14:49 ,မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းအပိုပစၥည္း…

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းအပိုပစၥည္းဆိုင္တြင္လုပ္ကိုင္ရန္ ေအညက္ပါဝန္ထမ္းမ်ားအလိုရွိသည္။
1.Sales Staff Female
-ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
-ဖုန္းျဖင့္သာေရာင္းရမည္။
-အေရာင္းပိုင္းဆိုင္ရာအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ ရွိရမည္။
-အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
-လစာ ၁၄၀,၀၀၀/ ရက္မွန္ေၾကး / % / OT

2.Sales Assistant Female
-ဘြဲ႕ရ(သို႔)အေဝးသင္တက္ေနဆဲ(သို႔)ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
-အသက္ ၂၂ ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
-လစာ ၁၂၀,၀၀၀ / ရက္မွန္ေၾကး / OT

3.Delivery Man
-ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္း
-အသက္ ၂၃ ႏွသ္ေအာက္
-ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ရွိရမည္။
-လစာ ၁၄၀,၀၀၀ / ရက္မွန္ေၾကး / OT

ဆက္သြယ္ရန္ – 09750108882/3/4
CV Form တင္ရန္ (Viber)- 09750108883Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *