2019-04-18 13:35:37 ,ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္းရွိ အသစ္ဖြင္…

ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္းရွိ အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့့္ ကစားကြင္း မ်ားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္
Ruby Land မွတဆင့္ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားအျမန္ခန္ ့အပ္လိုပါသည္။

#အေထြေထြဝန္ထမ္း မ (30) ဦး

#လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား
– အသက္ (၁၈) မွ (၂၈) ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။
– အနည္းဆံုး ပညာအရည္အခ်င္းအလယ္တန္းအဆင့္ ထိပညာသင္ဖူးရပါမည္။
-…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *