2018-11-28 07:07:50 , သင္ခ်င္တဲ႔သူရဲ႕ အိမ္ကိုလိုက္သင…

သင္ခ်င္တဲ႔သူရဲ႕ အိမ္ကိုလိုက္သင္ေပးပါတယ္

စက္နင္းကစျပီး က်ြမ္းက်င္းတဲ႔အထိ စနစ္တက် စိတ္ရွည္လက္ရွည္သင္ေပးပါတယ္

အမ်ိဳးသမီးဝတ္
ရင္ေစ့
ရင္ဖံုး (ရင္ဖံုးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး)ု
ဘေလာက္(စ္)
ရင္ျဖတ္ဆက္
ေက်ာျဖတ္ဆက ္
ဂါဝန္ တို႔ကုိ( လည္ပင္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး) တို႔ျဖင့္ ု လက္ျပတ္္lလက္ဆက္lလက္ေဖာင္း(ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး)Iကိုရီး
ယားလက္lၾကြက္နားရြက္္ တို႔ျဖင့္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *