2018-11-27 21:27:45 , အခ်ိန္ျပည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအလိုရွိ…

အခ်ိန္ျပည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအလိုရွိသည္ (ေန-စား ျငိမ္း)

Waitress မ (၃) ဦး

အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေအာင္ /အထက္တန္း
နွင့္အထက္
အေျပာအဆိုေျပျပစ္ရမည္ ယဥ္ေက်း ရမည္
(အေတြ့အျကံဳ မရွိသူမ်ားလဲ ေလ်ာက္ထားနိုင္သည္)

CV အား…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *